My Kashmir Trip | Srinagar | Pahalgam | Gulmarg | Dr. Ketan Shah |

My Kashmir Trip | Srinagar | Pahalgam | Gulmarg | Dr. Ketan Shah | I visited Kashmir in October 2020. I have travelled to Srinagar, Pahalgam and Gulmarg in my …